Sağ Kalp Yetmezliği

Sağ kalp yemezliği (SKY), altta yatan nedenden bağımsız olarak sağ kalp (SK) yapı ya da fonksiyon bozukluğu ve bu yüzden klinik bozulma olarak tanımlanmıştır. Görülme sıklığı değişik popülasyonlarda değişkenlikler göstermesine karşın SKY varlığının; mortaliteyi arttırdığı, kati olarak bilinmektedir.

Akut SKY, sağ ventrikülün (SV) kafi preload olmasına karşın optimal dolaşımını destekleyememesinden oluşur. SV, sol ventrikülün (LV) aksine düşük pulmoner dolaşım basıncına uyum elde etmiştir ve basınçtan ziyade volüm değişikliklerine adapte olmuştur. SKY; artmış SV afterload (pulmoner emboli, hipoksi, asidemi) yada azalmış SV kontraktilitesi (RV iskemi, miyokardit, postcardiotomi şok) sebebiyle oluşabilir.

Kronik SKY ise en sık LV yetmezliği sonucu gelişen pulmoner hipertansiyon (PH) ya da triküspit regürjitasyonu şeklinde sağ taraflı lezyonlardan meydana gelen kronik volüm aşırı yükü sebebiyle gelişir.

Sağ Kalp Yetmezliği Sebepleri

Akut SKY, genel olarak akut SV dilatasyonu, LV dolumu kısıtlılığı, azaltılmış SV ileri akım hızı ve yüksek sistemik venöz basıncı ile karakterizedir. Bu hastalar tipik olarak terleme, siyanoz, soğuk ekstremiteler, hipotansiyon ve taşikardi şeklinde hipoprofüzyon ve hipotansiyon emareleri gösterirler. Bu hastalarda pulmoner ödem beklenmez. Nefes darlığı, Nefes darlığı atrial ve ventriküler aritmilerden kaynaklanacağı şeklinde periferik oksijen iletimi sonucu da görülebilir.  Kronik SKY bulguları (periferal ödem şeklinde) akut SKY hastalarında pek görülmez.

Klinik muayenede; artmış juguler venöz tazyik, sağ taraflı üçüncü kalp sesi ve triküspit regürjitasyonunun holosistolik üfürümü saptanır.

Kronik SKY (KSKY) hastalarında periferik ödem çoğu zaman en belirgin klinik özelliktir. Her ne kadar KSKY erken evrelerinde başlangıçta hafifçe semptomlar olsa da, RV fonksiyonu kötüleştikçe, kardiyak outputtaki azalma ilerleyici egzersiz intoleransı ve yorgunluğa neden olur. Atriyal taşiaritmiler sık görülür.

Akut Sağ Kalp Yetmezliğinde Medikal Tedavi

ASKY’ nin yönetimi, hacim ve preload, miyokardiyal kontraktilite, SV afterload farmakoterapi ile; ve gerekirse mekanik solunum desteğine odaklanarak yapılır.

Volüm yönetimi

Hacim yönetimi, ASKY tedavisinde tehlikeli sonuç öneme haizdir ve ilk muayenede hastanın hacim durumu belirlenmelidir. Birincil amaç, konjesyonu ve pulsatil SV yüklemesini azaltmak amacıyla sol atriyum basıncını azaltmak olmalıdır. Belirgin volüm artış bulguları olmadığında  SVB artışı olup olmadığına kesinlikle bakılmalıdır. Volüm durumu belirsiz, hemodinamik unstabilite varlığı yada tedaviye karşın böbrek fonksiyonunu kötüleştiriyorsa santral venöz kateter yada pulmoner arter katateri ile hemodinamik monitörizasyon bilgilendirici olabilir. SVB 8-12 arasındaysa hastalar dekonjesyondan yarar görecektir.