idrar zorluğu

Canlı insan organizmasının etkili bir halde çalışabilmesi için dışarıdan gıdaları ve su alımına gerekseme vardır. Bu gereksinimler karşılandığı süre  enerji elde edilmekte ve sürecin sonunda da bazı atık maddeler oluşmaktadır. Bu atık maddeler idrar ter ya da büyük abdest (gaita) kanalıyla vücuttan atılmaktadır. Tüm bu işlevler için sıhhatli bir fizyoloji şarttır.

Enerji elde edilmesi sonrası oluşan atık maddelerin mühim bir kısmı idrar yolu ile atılmaktadır. İdrarın üretilmesi ayrı bir aşama üretilen idrarın dışarı atılabilmesi ise bir başka aşamadır. Bu makalemizde daha fazlaca üretilmiş olan idrarı yapamama ve yaparken ileri derecede yanma sızlama olma durumunu ele aldık.

İdrar yapamama ( idrar tutukluğu ) nedir?

Tıpta bu isim üriner retansiyon olarak bilinmektedir. Normalde vücut fizyolojik olarak idrarı üretmiş sadece üretilmiş olan idrarı dışarı atmakta güçlük yaşanması durumudur. İdrar yapamama durumu iki şekilde olmaktadır:

Ani idrar yapamama (akut üriner retansiyon)

Süregen idrar yapamama (kronik üriner retansiyon)

İdrar yapma zorluğu emareleri

İdrar yapma zorluğu emareleri temelde 2 grup altında toplanmaktadır:

İdrar depolama zorluğu emareleri

İdrar yaparken yanma sızlama (dizüri)

Sık idrara çıkma (pollaküri)

Gece idrara çıkma (noktüri)

İdrardan  kan gelmesi (hematüri)

Acil işeme hissi (urgency)

Acil işeme hissi ile beraber idrar kaçırma (urge inkontinans)

İdrar yapamama (üriner retansiyon)

İdrardan kan gelmesi (hematüri)

İdrar boşaltım zorluğu emareleri

İdrara başlamada tereddüt (hezidensi)

Kesikli işeme (intermittensi)

Çatallı işeme

Rezidü idrar hissi

İdrar fırlatma hızında azalma

İdrar kalibrasyonunda azalma

İdrar sonunda damlama (terminal dribbling)

İdrar yaparken yanma niçin olur?

İdrar yaparken yanma icra eden pek fazlaca sebep bulunabilir. Bunların başlangıcında da etken üriner ya da genital enfeksiyonlar gelir. Bunun yanında ürogenital sistemin herhangi bir yerinde taş, tümör bulunması da yanmaya sebep olabilir. İleri yaş erkeklerde ise iyi huylu prostat büyümesi de bazı hastalarda yanma oluşturabilmektedir.

Teşhis iyi mi konulur? Tanı şekilleri nedir?

Tanıda en mühim unsur detaylı bir öykü almakla başlamaktadır. Anamnez olarak malum öykü almayı takiben yapılacak fizik muayene de önemlidir. Tanıyı kesinleştirmek açısından idrar tahlili, idrar kültürü ve üriner ultrasonografi çoğunlukla başvurulan tanı araçlarıdır.

Bazı durumlarda bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ya da ürodinami şeklinde detaylı tetkikler gerekebilir.